Báo cáo tài chính là gì? Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính

(GMT+7) - View : 65

Bạn đang thắc mắc về báo cáo tài chính là gì? Mục đích và vai trò quan trọng của báo cáo tài chính ra sao? Sau đây là chia sẻ về các quy định nào về báo cáo tài chính mà tất cả các doanh nghiệp cần nắm rõ.

1. Định nghĩa về báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, về điều Luật Kế toán số 88/2015/QH13, việc doanh nghiệp báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính xác định của đơn vị kế toán, được trình bày kết quả thông số theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và bao gồm các chế độ kế toán.

Nói cách khác, chuyên mục báo cáo tài chính việc này chính nhằm giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và cụ thể là các luồng tiền của doanh nghiệp. Theo pháp luật, đối với tất cả các doanh nghiệp trực thuộc ngành, và cả các thành phần kinh tế đều phải lập thao tác trình bày báo cáo tài chính (BCTC) năm. Bên cạnh đó, đối với các công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, thì quy định hiện nay ngoài BCTC năm thì phải BCTC tổng hợp (hợp nhất) thực hiện vào cuối kỳ kế toán năm, dựa trên BCTC của đơn vị trực thuộc tổng hợp.

Báo cáo tài chính là gì? Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính

Ngoài ra, quy định là với các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước và tất cả cả doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán cần phải làm BCTC năm và song song phải lập BCTC giữa niên độ (báo cáo quý -trừ quý IV).

>> Bán khống là gì? Mục đích của việc bán khống chứng khoán

2. Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đây là công việc diễn ra thường kỳ có vai trò quan trọng, phản ánh tình hình tài chính, bao gồm cả các kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

2.1. Mục đích của báo cáo tài chính là gì?

Điều 97, Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định quan trọng về mục đích của báo cáo tài chính cụ thể như sau:

– Quy định trong các báo cáo cần cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, và cả tình hình kinh doanh và các luồng tiền vào/ra.của một doanh nghiệp, việc này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, và cả các cơ quan nhà nước nhu cầu của người sử dụng nhằm mục đích đưa ra các quyết định kinh tế giai đoạn tiếp theo.

– BCTC cung cấp thông tin về bao gồm tổng toàn bộ: Tài sản, nợ phải trả và bên cạnh là vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập và tất cả là các chi phí kinh doanh khác; đặc điểm về lãi lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; và các khoản thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước; trong đó gồm các tài sản khác có liên quan đến đơn vị; và cả các loại luồng tiền ra vào luân chuyển như thế nào diễn giải trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài ra, trong bản “Thuyết minh BCTC” kết thục theo tháng, quý, năm của doanh nghiệp phải giải trình về các chỉ tiêu nếu như đã phản ánh trên BCTC tổng hợp, đặc biệt là nhuwngnx chính sách áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh bao gồm các: Chế độ kế toán áp dụng; hình thức kế toán; và cả các nguyên tắc ghi nhận; phương pháp tính giá và trong đó là hạch toán hàng tồn kho; đặc biệt là phương pháp trích khấu hao tài sản cố định…

Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính

2.2. Vai trò của báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

– Nhiệm vụ 1: Cung cấp chỉ tiêu về kinh tế, các vấn đề tài chính cần thiết để nhận biết, nhằm mục đích kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất, và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Nhiệm vụ 2: Cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết áp dụng cho việc phân tích hoạt động kinh tế, và cả tài chính để nhận biết đồng thời nhằm đánh giá tình hình kinh doanh, và cả thực trạng tài chính, cung cấp hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

– Nhiệm vụ 3: Dựa trên số liệu thể hiện trên BCTC để làm sao nhằm phân tích, phát hiện tiềm năng về kinh tế, trong đó nhằm dự đoán tình hình, xu hướng hoạt động của doanh nghiệp mục đích để đưa ra các quyết định đúng đắn, có hiệu quả trong thời điểm tiếp theo.

– Nhiệm vụ 4: Cung cấp số liệu phục vụ trong việc lập kế hoạch sản xuất, và cả việc kinh doanh, đầu tư cho phù hợp. Ngoài ra các thông tin thể hiện trên bản BCTC việc này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, và các công việc điều hành của các nhà quản lý doanh nghiệp bên cạnh đó còn đáp ứng thông tin của nhiều đối tượng khác. Cụ thể như sau:

  • Đối tượng đầu tiên: Đối với chủ doanh nghiệp, và cả Hội đồng quản trị, Ban giám đốc: BCTC nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin để doanh nghiệp phân tích, đồng thời là đánh giá thực trạng, và cũng là tiềm năng tài chính, khả năng thanh toán, trong đó là tình hình và kết quả kinh doanh; mục đích là từ đó hoạch định chính sách quản lý, đồng thời nhằm sử dụng tài sản và huy động vốn, và cả các dòng tiền cho hợp lý.
  • Tiếp theo là đối với các nhà đầu tư, và với các chủ nợ, ngân hàng: Thông tin trên BCTC nhằm bổ sung giúp đánh giá thực trạng và bao gồm các tiềm năng tài chính đồng thời là các hoạt động kinh doanh, bên cạnh đó là khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và đặc biệt là đánh giá rủi ro để có quyết định phù hợp.
  • Đối với người lao động biết đến BCTC của công ty hay doanh nghiệp giúp NLĐ hiểu được đặc điểm về tình hình hoạt động, đồng thời mục đích cá nhân lao động khả năng tiếp tục duy trì và phát triển trong tương lai, cũng như khả năng thanh toán hay chi trả, thanh toán của doanh nghiệp để nhằm có quyết định việc làm phù hợp trong thời gian tới.
  • Đối với cơ quản quản lý nhà nước: Dựa vào các thông tin trên BCTC để mục đích thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, đồng thời giám sát việc tuân thủ luật pháp thuế doanh nghiệp, từ đó đề ra các quyết định quản lý phù hợp.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về báo cáo tài chính. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn đọc những kiến thức hữu ích, giải đáp câu hỏi: Báo cáo tài chính là gì và các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính.