Marginal cost là gì? Ý nghĩa của marginal cost là gì?

(GMT+7) - View : 74

Khái niệm về Marginal cost là gì? Ý nghĩa của marginal cost để làm gì? Sau đây thống kê chi tiết về khái niệm chi phí cận biên trong kinh doanh.

Khái niệm về Marginal cost là gì?

Chi phí cận biên (Marginal cost) được hiểu là bao gồm các chi phí bổ sung để làm sao sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Chi phí cận biên được hiểu bằng cách lấy sự thay đổi của tổng chi phí trường hợp khi sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa điều này chia cho sự thay đổi của sản lượng đối với hàng hóa được sản xuất.

Ví dụ: Khi mà công ty X sản xuất 150 sản phẩm sẽ áp dụng với tổng chi phí là 150 triệu đô la. Bởi vậy mà do nhu cầu thị trường tăng lên, lúc này các công ty đã sản xuất nhiều hơn 50 sản phẩm với tổng chi phí áp dụng bổ sung là 40 triệu đô la.

Marginal cost là gì?

Như vậy, đối với các chi phí cận biên trong trường hợp này áp dụng sẽ được xác định bằng cách chúng ta lấy 40 triệu (thay đổi của chi phí) để chia cho 50 sản phẩm số lượng thay đổi sản phẩm. Do đó, mỗi sản phẩm bổ sung sẽ phải chịu chi phí biên tương đương là 40 triệu/50 sản phẩm, điều này sẽ tương đương 800.000 đồng/sản phẩm.

So sánh chi phí biên và chi phí bình quân

Khác với chi phí biên, chúng ta áp dụng tính chi phí bình quân chính là chi phí trên một đơn vị sản lượng. Chi phí bình quân được tính bằng công thức: tổng chi phí (điều này bao gồm tất cả các chi phí cố định và biến đổi) chia cho tổng số số lượng sản phẩm được sản xuất. Trở lại ví dụ ở trên, ta có các chi phí bình quân lúc này sẽ là: (150 triệu + 40 triệu)/(150 sp + 50 sp) = 950.000 đồng.

Dưới đây là thống kê về bảng so sánh giữa chi phí biên và bao gồm chi phí bình quân:

Chi phí biên Chi phí bình quân
– Đây chính là chi phí tăng thêm của tất cả việc sản xuất thêm một đơn vị sản lượng.
– Chi phí biên được tính bằng cách lấy tổng thay đổi trong chi phí áp dụng khi sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa chia cho sự thay đổi của tất cả sản lượng sản xuất.
– Giúp nhà quản trị có thể dễ dàng so sánh kết quả tất cả của quá trình thực hiện theo kế hoạch.
– Đây là chi phí tính trên mỗi đơn vị sản phẩm.
– Được tính bằng tổng chi phí (điều này sẽ bao gồm tất cả các chi phí cố định và cả chi phí biến đổi) chia cho số lượng đối với sản phẩm được sản xuất.
– Được sử dụng mục đích để đánh giá tác động đến chi phí trên một đơn vị sản phẩm điều này do sự thay đổi của mức sản lượng.

Ý nghĩa của marginal cost là gì?

Phân tích vấn đề chi phí cận biên được xem là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vì điều này nó giúp họ tối ưu hóa mức sản xuất và có thể từ đó tối đa hóa lợi nhuận. Một doanh nghiệp làm sao để có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn nếu chi phí biên (Marginal cost) của việc sản xuất nhằm để sản phẩm bổ sung nhỏ hơn doanh thu cận biên (MR).

Ngược lại, trường hợp nếu doanh thu cận biên thực hiện bằng hoặc nhỏ hơn chi phí cận biên chúng ta đang thực hiện, lúc này với các doanh nghiệp cần xem xét lại ;àm sao để cải thiện quản lý chi phí hoặc doanh thu. Thậm chí, đối với các doanh nghiệp có thể tạm ngừng sản xuất kết quả là chi phí biên cao hơn doanh thu biên đang làm doanh nghiệp tốn kém tiền bạc, gây tình trạng thua lỗ.

Các lưu ý khi phân tích chi phí biên như sau:

Các lưu ý khi phân tích chi phí biên

Phân tích chi phí cận biên điều này sẽ rất khó áp dụng cho các ngành như đóng tàu và bao gồm ngành máy bay. Những ngành hiện nay có đặc điểm chung xác định chính là giá trị của sản phẩm dở dang tương ứng với một doanh thu lớn. Do đó, hiện nay nếu chi phí kết quả chung cố định sẽ không được tính vào giá trị cuối kỳ của sản phẩm dở dang thì như vậy hàng năm có thể bị lỗ nếu như khi sản phẩm hoàn thành có thể thu được lợi nhuận rất lớn sau đó. Phân tích chi phí cận biên áp dụng trong trường hợp này sẽ cho kết quả là không chính xác.

Trên đây là những kiến thức quan trọng về chi phí cận biên – Marginal cost là gì. Hy vọng bạn đã hiểu và vận dụng tốt khái niệm này trong kinh doanh cũng như đầu tư nhé!