Lợi nhuận giữ lại là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

(GMT+7) - View : 86

Bạn có biết lợi nhuận giữ lại là gì? Bên cạnh đó các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của chủ sở hữu và nhà quản lý của doanh nghiệp đặc biệt quan tâm hiện nay.

Thắc mắc về lợi nhuận giữ lại là gì?

Khái niệm về lợi nhuận giữ lại của một doanh nghiệp đây là phần lợi nhuận thực tế điều này còn lại sau khi doanh nghiệp nộp thuế và mục đích nhằm phân chia cổ tức cho cổ đông. Như vậy lợi nhuận giữ lại có tên Tiếng Anh là Retained Earnings (RE).

Trên bảng cân đối kế toán, chúng ta có RE chính là bảng phần vốn chủ sở hữu đối với của doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán. Như vậy RE thường được sử dụng nhằm mục đích mở rộng tất cả các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, và cũng giúp thanh toán các khoản nợ hoặc bao gồm chi tiêu cho tài sản cố định và vốn lưu động.

Lợi nhuận giữ lại là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại là gì

Về các yếu tố ảnh hưởng đến tất cả chỉ số RE là gì? Về bản chất, thông số kết quả RE của bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều chịu sự ảnh hưởng bao gồm là bởi 3 yếu tố, như sau: RE ban đầu, thu nhập ròng và cổ tức.

Lợi nhuận giữ lại ban đầu là gì

Đây được hiểu là yếu tố đầu tiên cũng làm ảnh hưởng tới RE của doanh nghiệp. Như vậy với các RE cuối kỳ (số dư cuối kỳ) của kỳ kế toán này điều này sẽ trở thành số dư đầu kỳ của tất cả các kỳ kế toán tiếp theo (hay chính là RE ban đầu của kỳ kế toán đó). Như vậy kết quả lợi nhuận giữ lại lúc này sẽ được cộng dồn dựa trên RE đầu kỳ.

RE đầu kỳ điều này thường xảy ra 3 trường hợp như sau: dương, âm hoặc bằng 0. Nếu RE ban đầu dương kết quả này tức là kỳ kế toán trước doanh nghiệp trong kỳ làm ăn có lãi. Nếu RE ban đầu (số dư đầu kỳ) âm tức ý nghĩa là là doanh nghiệp có khoản lỗ ròng có thể là từ kỳ trước (thu nhập giữ lại của kỳ trước kết quả là không đủ để bù đắp khoản nợ của doanh nghiệp lúc này cũng như không đủ để chúng ta chia cổ tức cho cổ đông).

Ảnh hưởng thu nhập ròng

Trường hợp nếu như khi mức thu nhập ròng kết quả có sự thay đổi hoặc biến động như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới RE của doanh nghiệp hiện tại. Trường hợp đối với các mức thu nhập ròng tăng điều này sẽ đồng nghĩa với việc đóng góp chính là vào sự gia tăng của thu nhập giữ lại. Khi nhận thấy mức thu nhập ròng giảm thì lỗ ròng lúc này sẽ xảy ra và khiến RE bị thâm hụt.

Thu nhập ròng của doanh nghiệp chính là chịu ảnh hưởng bởi các khoản mục bao gồm như: giá vốn hàng bán, doanh thu bán hàng, và cả các chi phí bán hàng, trong đó có chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao,… Như vậy, kết quả là khi các khoản mục này có sự biến động thì như vậy cũng dẫn tới thu nhập ròng biến động và gây ra tình trạng kết quả là RE bị ảnh hưởng tăng hoặc giảm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

Chia cổ tức

Cổ tức là yếu tố thứ ba đây là yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận cũng là giữ lại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp trường hợp có thể trả cổ tức cho cổ đông như vậy là phải theo hai cách thức: Trường hợp doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc có thể là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nếu như doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt:

Việc trả cổ tức bằng tiền mặt được hiểu chính là dòng tiền ra, điều này có thể làm giảm khoản mục tiền mặt trong việc lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Do đó, nếu như việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tài sản lưu động) có thể là dẫn tới làm giảm lợi nhuận giữ lại trước đó của doanh nghiệp.

Nếu như doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Trả cổ tức bằng cổ phiếu điều này tức là việc cổ đông có thể nhận được thu nhập áp dụng cho cổ phiếu phổ thông của công ty và các tài khoản vốn góp bổ sung. Như vậy việc trả cổ tức bằng cổ phiếu điều này không làm giảm dòng tiền của doanh nghiệp, dẫn tới không làm giảm khoản mục tiền mặt trong bảng cân đối kế toán và không làm giảm thu nhập giữ lại.

Tuy nhiên, khi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ khiến quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên, nhưng số lượng cổ phiếu ra tăng làm giảm giá trị trên mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp.

Hi vọng thông qua bài viết này, bạn đọc đã hiểu rõ lợi nhuận giữ lại là gì cũng như nắm được những điểm cơ bản về cách thức tính RE trong doanh nghiệp cũng như các đặc điểm và ý nghĩa của chỉ tiêu này.